Telefon
TOMARZA BELEDİYESİ İLETİŞİM MERKEZİ
+90 352 661 29 29
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü


                                                                                                       


                                                                                                                              Zafer TECİROĞLU
                                                                                                                        İmar ve Şehircilik Müdürü

Levent ERDOĞAN
Şehir Plancısı

Semra TURAN
Harita TeknikerTOMARZA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç:
MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Tomarza Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü'nün hukuki statüsünü, teşkilatını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu Yönetmelik Tomarza Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer mer'i mevzuata dayanılarak hazırlanmış olup,
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 22.04.2006 tarihli 26147 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Bakanlar Kurulunun “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar Hakkında 2005/9809 Sayılı Kararı” gereğince Tomarza Belediye Meclisinin 01/07/2020 tarih ve 28 Sayılı Kararıyla kurulmuştur.
Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Başkan : Tomarza Belediye Başkanı'nı,
b) Belediye : Tomarza Belediye Başkanlığı'nı,
c) Müdür : İmar ve Şehircilik Müdürü'nü,
d) Müdürlük : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nü,
e) Personel : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat
MADDE 5- (1)- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir
a) Müdür
b) Memurlar
d) İşçiler
e) Diğer personel
(3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve
sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin
ve verimli yürütülebilmesi için Müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile hizmet
gereği görevlendirilme yapılabilir.
  MADDE 6 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye Başkanı veya görevlendirilen
Başkan Yardımcısına bağlı olarak işlerini yürütür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Müdürlüğün Görevleri
MADDE 7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri;
1. Tomarza Belediye Başkanlığı'nın amaçları, prensipleri ile bağlı bulunulan mevzuat ve
Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir
ve direktifleri doğrultusunda Tomarza Belediye'si ve mücavir alan sınırları içerisinde
imar ve şehircilik çalışmalarının aksamadan yürütülmesini takip etmek,
2. Mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik ve makine projelerinin tasdik çalışmalarının
yürütülmesini takip etmek ve İmar planlarının yapılması, imar planı revizyonu ve tadilatlarının yapılması, imar durumu, kot-kesit tanzimi gibi işlemlerde ortak çalışma yapmak
3. İmar plan uygulamalarını ve tasdik edilen projelere göre,
istinat duvarı ruhsatlarını ve inşaat ruhsatlarını düzenlemek, takip etmek
4. İlgili mevzuata uygun olarak, İmar uygulamaları, ruhsatlı yapı uygulaması, iskân
işlemleri işlemlerini takip ederek denetlemek,
5. Bu konularla ilgili tüm yazı ve belgeleri onaylamak
6. Yasal işlemlere ait belgeleri tasdik etmek,
7. Belediye sınırları içerisinde, Mimari, statik proje tasdiki, zemin etüdü, ısı yalıtım,
jeolojik ve jeofizik etüd raporları, elektrik ve makine projelerinin tasdiki
çalışmalarının yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını ve kontrolünü sağlamak, yapı
ruhsatlarını düzenlemek,
8. Yapı mahallinin incelenmesi, inceleme sonucunun olumlu olması halinde hazırlanan
temel, toprak ve diğer vizelerin verildiğini içeren ruhsat belgesinin verilmesi
işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını hafriyat
ruhsatının verilmesini sağlamak,
9. Yapı onarım (tadilat, tamir işleri) belgesinin verilmesi ve kontrolünü sağlamak,
10. Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak,
11. İmar kanunu, yönetmelik ve planlarla belirlenmiş şartlara uygun olarak verilen imar
durumuna uygun yeni projeleri, avan projeleri, tadilat projelerini onaylamak, kontrol
ve takip etmek,
12. Onaylanan projelerin, deprem yönetmeliği ve kanunlar çerçevesinde statik hesap ve
çizimlerin onaylama, maili inhidam (yıkılacak) durumunda olan binaları tespit etme ve
yıkım kararlarını alma işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek
sonuçlandırılmasını sağlamak,
13. Yeni binalara, güçlendirmelere, temditlere ve tadilatlara ruhsat verme, ruhsat ve
eklerine uygunluk tespiti, yeni binalardan uygun olanlara temel ve temel üstü
vizelerini verme işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
14. İnşaatlarda can ve mal güvenliğini sağlayıcı tedbirleri aldırma işlemlerinin
yapılmasını sağlamak,
15. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti listelerini onaylama işlemlerini yapmak, kat mülkiyeti
işlemine esas belgelerin tasdikini yapmak,
16. Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise
teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,
17. Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra
edilmesini sağlamak.
18. Faaliyet konularıyla ilgili açılan davalara mahkemelerde savunma yapmak, keşiflere
katılmak,
19. Tamamı umumi hizmetlere ayrılan yerlerde kalan arsalara Başkanlıkça uygun
görülmesi halinde yönetmelik hükümlerine göre Encümen Kararı alarak Muvakkat
Yapı İzni vermek,
20. Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yapılara ilgili kurumlardan ilişik kesme
belgesinin alınmasını, denetimi yapılarak iskan almaya hak kazanan yapılara yapı kullanma izin belgesi vermek,
21. Planın altlığı olan Jeolojik ve Jeoteknik raporlar dikkate alınarak yapılacak inşaata ait
Yerleşime uygunluk haritaları hazırlamak,
22. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları
öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği onarım
ön izin belgesini düzenlemek,
23. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında,
tadilat ve tamiratların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini
denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek,
24. Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin
saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu
müdürlüğüne iletmek,
25. Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında
yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz
taşınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı
koşulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek,
26. Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının
plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek,
27. Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon
projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar
için kullanma izin belgesi düzenlemek,
28. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında Koruma Yüksek
Kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak
yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına
aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli işlemleri
yapmak, uygulamayı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu
müdürlüğüne iletmek,
29. Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam (yıkılacak durumda) olmaları halinde can
ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemleri yaparak durumu koruma bölge
kurulu müdürlüğüne iletmek,
30. Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek
durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili
düzenlemeleri gerçekleştirmek,
31. Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek
durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak teknik eleman yardımında doğrudan
görev almak ya da bu görevi üstlenenleri denetlemek,
32. Kültür ve Tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan
mekânların ve işlevlerinin korunmasına yönelik programları hazırlamak, bu amaçla
yapılacak uygulamalara ilişkin işlemleri yürütmek, 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı
uygulamaların tespiti halinde ilgili idareye bildirimde bulunmak.
33. Zemin etüdünün (ruhsata esas) yaptırılması
34. İstinat duvarının ruhsatlandırılması.
35. 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı uygulamaların tespiti halinde ilgili idareye
bildirimde bulunmak.
36. Ön iskan onayı aşamasında, imar ve şehircilik müdürlüğü tarafından görevlendirilen
teknik personel, söz konusu yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğunu kontrol ederek,
gerekli onay işlemleri yapmak.
37. Kentsel dönüşüm sürecinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen riskli yapılar
ile ilgili tebligat ve devamında yapılacak olan yazışma işlemlerini ve yıkım ruhsatını
düzenlemek.
Kapı numarası almak için;
-Dilekçe
-Kimlik fotokopisi
-Tapu fotokopisi
-Binanın cephelerinden fotoğrafları (CD Ortamında)
-Hisseli tapularda mirasçılık belgesi ve hissedarlardan muvafakatnane (Muhtar onaylı)
-Kapı numarası var ise ve eski binaya Elektrik ve Su aboneliği isteniyorsa;
-Dilekçe
-Kimlik fotokopisi
-Tapu fotokopisi
-Hisseli tapularda mirasçılık belgesi ve hissedarlardan muvafakatnane (Muhtar onaylı)
-Muhtardan 2004 tarihinden önce yapıldığına dair yazı.
-Belediyemiz emlak biriminden 2004 öncesi olduğuna dair emlak beyan değeri istenmektedir.
Parselasyon ve İmar Uygulama
a) Kesinleşen İmar Planları doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi ve 3290 sayılı yasanın Ek 1.maddesine göre 1/1000 ölçekli Kesin Parselasyon Planlarının yapımı ve kontrolü,
b) 2981/3290/3366 sayılı yasalara istinaden Islah İmar Planları uygulamaları, 2981/3290/3366
sayılı yasanın 10/b ve 10/c maddelerine göre yapımı ve kontrolü,
c) 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 maddesine göre tevhid ve ifraz işlerinin yapılması,
d) 3194 sayılı İmar Kanununun 14.maddesine göre irtifak hakkı tesisinin kurulması,
e) 3194 sayılı İmar Kanununa  göre Halihazır haritaların yapımı, kontrolü ve tasdiki,
f) 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre tecviz dışı hatalardan oluşan kayma
düzeltmelerinin yapılması,
g) Resmi Kurum ve vatandaş dilekçelerine Parselasyon Planı ile ilgili konularda gerekli cevapların verilmesi sağlanır.
h) İmar Kanunun 15.16. ve 18. maddeleri gereği yapılacak parselasyonlarda;
18. madde İmar Uygulamasında ;
a) Düzenleme Sahası Seçimi: Uygulama imar planı olan yerlerde, imar kanununun 18. Maddesi ve “imar kanununun 18. maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmelik” hükümlerine uygun olarak oluşturulan Teknik Komisyon tarafından tespit edilir.
Komisyon tarafından imar uygulamasında istenilen belgeler:
Dilekçe
Tapu Belgesi
İmar Durumu Belgesi
Kadastro Müdürlüğünden onaylı parselin köşe kırık noktalarının koordinatları.
b) Parselasyon Planı: Mevzuata, uygulama imar planı ve plan notlarına uygun yapılaşmaya
temel oluşturmak ve kamu hizmet ve tesis alanlarının kamu eline geçişini sağlamak amacı ile
hazırlanan, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerinde esas alınan
arazi ve arsa düzenleme işlemini gösteren plandır.
İstenilen Belgeler :
Dilekçe
Serbest Harita Mühendisi'nce Yasa Ve Yönetmeliklere Uygun Hazırlanacak Konu İle İlgili
İşlemli Dosya
İşlemli Dosya İçinde Bulunması Gerekli Belgeler :
a) Değişiklik Haritaları Yapım Ve Kontrol Bilgileri
b) Tescile Konu Harita Ve Planların Kontrol Formu
c) Teknik Rapor
d) Düzenleme Sahası Encümen Kararı
e) Düzenleme Sahası Gösterir Onaylı Pafta Sureti
f) Durum Haritası
g) Düzenleme Ortaklık Payı Oranı Hesap Cetveli
h) Ada Ve Pafta Bölüm Krokisi
i) Dağıtım Cetveli
j) Özet Cetveli
k) Tahsis Cetveli
l) Yeni İmar Ada Alanları Hesabı Cetveli
m) Ada Ölçü Krokileri
n) Koordine Özet Ve Alan Hesabı Cetvelleri
o) Aplikasyon Hesap Çizelgeleri
p) Onaylı Tapu Kayıtları Örnekleri
q) Sayısallaştırılmış Kadastro Parsellerinin Ölçü Ve Alan Hesapları
r) Ayırma Çapı Ve İhdas Hesap Ve Krokileri (Varsa)
s) Nirengi, Poligon Ve Rs. Noktaları ,Ölçü Cetveli ,Hesap Cetveli ,Koordine Özet Cetveli,
Kanava Röper Krokileri
Yola Terk, Yoldan İhdas, Ayırma ve Birleştirme İşlemleri ( 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun
16.Maddesi'ne Tabi İşlemler )
Uygulama imar planına göre imar hattı teşekkülü için İmar durum belgesinde yola terki ve
yoldan ihdası bulunan parsellere uygulanan işlem ile bu kapsamda birleştirme veya ayırma işlemi
yapılarak oluşan parsellere uygulanan işlemdir.
İstenilen Belgeler :
Dilekçe
İmar Durumu Belgesi
Serbest Harita Mühendisi'nce Hazırlanmış İşlem Dosyası
İşlem Dosyası İçinde Bulunması Gerekli Belgeler :
a) Değişiklik Haritaları Yapım Ve Kontrol Bilgileri
b) Tescile Konu Harita Ve Planların Kontrol Formu
c) Teknik Rapor İmar Durumu Belgesi
d) Tapu Sureti (hisseli yerlerde noter tasdikli ifraz yapılacağına dair yazı)
e) Durum Haritası
f) Tescil Bildirimi (Beyanname)
g) Ölçü Krokisi
h) Koordine Özet Ve Alan Hesabı Cetvelleri ,Aplikasyon Çizelgeleri, Poligon ,Ölçü Cetveli ,Hesap Cetveli ,Koordine Özet Cetveli ,Kanava ,Röper Krokileri
i) Ayırma Veya Birleştirme İşleminde Birden Fazla Malik Varsa Maliklerinin Noterden Konu İle İlgili Muvafakatleri
Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS):
Üzerine bina yapılacak parselin imar durumu belgesine göre mimari projelerin hazırlanmasına
altlık teşkil eden ve Serbest çalışan Harita Mühendisince hazırlanan, yeni yapılacak binaların kitle ebatlarını, çekme mesafelerini, kotlarını ve yol genişliğini belirten yapı yeri uygulama ve kot krokilerinden oluşan işlemli dosyadır.
İstenilen Belgeler :
Dilekçe
Harita Mühendisince Hazırlanan İşlemli Dosya
İşlemli Dosya İçinde Bulunması Gerekli Belgeler :
a) Tapu Sureti (hisseli yerlerde noter tasdikli ifraz yapılacağına dair yazı)
b) Aplikasyon Krokisi (Kadastro Müdürlüğünden)
c) İmar Durumu Belgesi
d) Yapı Uygulama Sorumluluğu Yapım Ve Kontrol Belgesi (HKMO Onaylı)
e) TUS Belgesi (HKMO Tarafından Verilen SHKMMO Büroları Oda Sicil Kayıt Belgesi)
f) Taahhütname (Teknik Uygulama Sorumlusunun İmzaladığı)
g) Kutupsal Aplikasyon Ölçüleri
h) Yapı Yeri Uygulama Krokisi (Sayısallaştırılmış Parsel Ve Kitle Köşe Noktalarına Bağlı Olarak Hazırlanan Parsel Ve Kitle Ölçülerini Belirten Kroki)
i) Yapı Yeri Kot Krokisi (Parsel Ve Kitle Köşeleri İle, Kitle İstikametine Gelen Yol ve Kaldırım
Noktalarının Ülke Nivelman Ağına Dayalı Olarak Kotlandırılıp Sabit Bir Noktaya Kot Röperi
Yapılarak Hazırlanan Kroki)
j) Nivelman Ölçüsü Ve Hesabını Gösteren Çizelge
k) Parsel Ve Kitlenin Röleve Ölçü Krokisi
l) Parsel Ve Kitlenin Köşe Noktalarının Koordinat Ve Kotu İle Alan Hesap Çizelgesi
m) Nokta Dönüşüm Koordine Hesabı
n) Subasman Kotu Tutanağı
o) Rs. Ve Poligon Röperleri
p) Kanal kotu(işletmeler Müdürlüğünden alınacak.)
q) Rapor
İmar Planlama ile ilgili :
a)Belediye sınırları içinde, imar durumu tanzim etmek,
b)Belediye sınırları içinde, planlama çalışmalarını aksatmadan yürütmek,
c)Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli, Nazım İmar Planlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını yapmak veya yaptırmak ve hazırlanan planları Belediye Meclisi’ne göndermek,
ç)1/1000 ölçekli planların onaylandıktan sonra bir ay süreyle askıya çıkarılıp ilan edilmesi sürecinde yapılan itirazların incelenerek, Belediye Meclisi’ne gönderilmesini sağlamak, meclis kararı sonrası işlemlerini yapmak,
d) Gerekli olduğu takdirde İmar planının revizyonu ve tadilatlarının imar mevzuatının öngördüğü usul çerçevesinde yapmak,
e) Vatandaşların ve kurumların 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi, değerlendirme sonrası uygun olanlarının Belediye Meclisine gönderilmesini sağlamak.
c) Planlarda uygulamada sorun çıkması durumunda (planda yapılan maddi hata, imar adalarının bölünmemesine ilişkin çıkan sorunlar, trafo etüdü v.b gibi), gerekli görülmesi halinde re’sen 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hazırlanarak onaylanmak üzere Belediye Meclisine sunulur.
d) Vatandaşın kendi mülkiyetine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği sunulması durumunda,
plan değişikliğinin Tomarza Nazım Planına İlişkin Uyulması Zorunlu Plan Hükümleri ile imar
Yönetmeliğine göre eksiklikler varsa ilgilisi ile yazışarak eksiklerin tamamlanmasını sağlayarak onaylanmak üzere Belediye Meclisine sunulur.
e) Belediye Meclisine sunulan re’sen yapılan plan ve plan değişiklikleri ile Belediyemize sunulan plan ve plan değişiklikleri Meclisçe onaylanıp geldikten sonra, bir aylık askıya çıkarmak ve askı süresi içerisinde yapılan itirazları Belediye Meclisine gönderilir, itiraz yoksa parselasyon planları hazırlanır.
f) Planlarla ilgili Müdürlüklerden istenilen bilgiler yazılı olarak verilir.
g) Vatandaşların ve Mahkemelerin v.b kurumların Belediyemiz Mücavir Alan Sınırları içerisinde kalan araziler hakkında istenilen imar durumu bilgileri şifai ve yazılı olarak cevaplanır.
h) Sunulan 1/1000 ölçekli mevzi imar planları ile plan değişikliklerinin incelenmesi hizmeti
karşılığında ücret alınması için tahsilat makbuzu kesilir.
Revizyon, İlave, Mevzii İmar Planı ve İmar Planı Değişikliği Taleplerinde İstenecek Belgeler :
Vatandaş Başvurularında İstenecek belgeler :
a) Dilekçe. (Parsel maliklerinin ve varsa intifa hakkı sahiplerinin tamamı veya vekili, veya
tüzel kişi ise yetkili temsilcisi noter tasdikli)
b) Vekil başvuruyorsa noter tasdikli vekaletname.(Tüm maliklere ait)
c) Tapu veya tapu kaydı. (Son l ay içinde onaylı)
d) Şehir Plancısı tarafından hazırlanmış Plan/Değişiklik önerisi ve açıklama raporu.(3 Adet)
e) Plan değişikliği önerisinin niteliğine göre gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluş görüşleri.
(Vatandaş tarafından veya meclis gündemine getirilmeden Belediye tarafından alınmış.)
f) Jeolojik açıdan sınırlama getirilmiş alanlarda veya gerektiğinde, ilgili kurumlarca onaylı
Jeolojik-Jeoteknik-Jeofizik etüt raporu olması gerekmektedir.
g) Planlama bölgesine ait fotoğraflar,
h) Çap ve İmar durumu.
Resmi Kurum Başvurularında İstenecek Evraklar :
a) Tapu veya tapu kaydı.
b) Talep yazısı.
c) Varsa plan değişikliği önerisi ve/veya vaziyet planı,
d) Jeolojik açıdan sınırlama getirilmiş alanlarda veya gerektiğinde, ilgili kurumlarca onaylı
Jeolojik-Jeoteknik-Jeofizik etüt raporu.
e) Meclis tetkik ücretinin yatırıldığına dair makbuz,(Eğitim Tesisi, Karakol, Dini tesis
başvuruları hariç.)
f) 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendi son fıkrasında "imar planlan
alenidir.Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir, Belediye Başkanlığı ve mülki
amirlikler, imar planlarının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar haline
getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir" hükmü
doğrultusunda;
İmar Planlarında Kopya Verilmesi Taleplerinde İstenecek Belgeler :
-Dilekçe
-İstenilen tarihte geçerli ücret tarifesinde belirlenmiş pafta ücretinin yatırıldığına dair
makbuz.
Plan Çapı İstenmesi durumunda:
a) Belediyemize ait pafta ve planları koruyarak arşivlemesini yapar, imar durum belgesinin
düzenlenmesini sağlar. Diğer kurum ve kuruluşlarınca gönderilen imar durum belgeleri ile
ilgili yazılara cevap verir.
b) İmar Ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı şubelerin ihtiyacı olan pafta ozalitlerinin çekilmesi ve çoğaltılmasını sağlar. Pafta ozalitleri, İmar durum belgelerini ücret karşılığında tahsilat
makbuzu kesilir Yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre oluşan
kitleler bazında parsellerin durumunu belirten belgedir. İmar durumu ile sadece proje tanzim
edilebilir , inşaat yapılamaz.
İmar Durumu İçin İstenilen Belgeler :
- Dilekçe
- Tapu Sureti
- Varsa Çap (Plan örneği)
- Kadastro Müdürlüğünden Onaylı Parselin Köşe Ve Kırık Noktalarının Koordinatları
Arazi ve Yol Kotu İstenmesi durumunda :
a) 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre 1/1000 ölçekli Kesin Parselasyon Planına ait ada ve parsellerin arazide aplike edilmesi(aplikasyon) ve plan kotelerin çıkartılması, bölgemizin imarlı alanlarında, imarın vermiş olduğu imar hakları ,kullanım kararları ve Plan notları esas alınarak ve İmar mevzuatının ilgili maddesi ve ilgili fıkraları uyarınca; ilgilisinin talebi üzerine yapılan hizmet,’’Yol Kotu’’ çalışması olarak yürütülmektedir.
b) Yine İmarlı bölgemizde imar haklarına göre Plan notları, onaylı mimari projesine göre ve
alınmış ruhsatlı yapıların su basman aşamasında, binanın mimari projesine göre uygunluğu ve
imar ölçülerine göre oturumu 3194 sayılı imar kanununun ilgili hükümlerince ölçüm
tekniklerine göre arazide ölçümü yapılıp paftalara tersimi yapılarak, “Temel Vizesi” çalışması
yapılmaktadır.
c) İlgilisinin talebi veya diğer müdürlüklerin yazılı talebi üzerine; Bina Rölevesi İşlemleri yapılarak yine arazide ölçümleri ve paftaya tersimat işlemleri Temel Vizesindeki teknik işlemler yapılır.
d) İmarlı alanlarda ve yapılaşmaya yeni açılmış alanlarda ilgilisinin talebi üzerine,imar planında belirtilen imarlı yolların açılmasına yönelik, arazi ve büro çalışması yapılarak “Yol Profili” işlemleri yine 3194 sayılı imar kanunu ve imar yönetmeliği uyarınca tamamlanır.
Kırmızı Kot ( Yol Profili ) : Henüz açılmamış veya asfaltlanmamış imar yollarının açılması
halinde asfalt üst kotlarını gösterir yol krokisidir.
İstenilen Belgeler :
-Dilekçe
-Harita Mühendisi'nce Hazırlanan Yol Projesi İstenir.
Yapı Kullanma İzin Belgesi İstenmesi Durumunda :
a) 3194 sayılı İmar Yasası ve bağlı Yönetmelikleri, 4708 sayılı YDH Kanunun ve Uygulama
yönetmeliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu, İmar Kanunu ve ilgili tüm mevzuat hükümleri çerçevesinde, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan yerlerde yapılacak yapı ve tesise ait Yapı Kullanma İzin Belgesi tanzim etmektir.
b) İlgililerin yazılı istemleri üzerine inşaatı tamamlanan binaların onaylı proje ve eklerine göre yerinde kontrolünü yapmak,
c) Müracaatlarda; onaylı proje eklerine uygun olmayan ya da projesine göre henüz tamamlanmamış binalar için ilgilisine yazılı veya sözlü bilgi vermek,
d) Kontrolü yapılan ve ruhsat eklerine uygunluğu görülen binalar için ilgili yönetmeliklere göre iskan raporu düzenlenmesine esas teşkil eden belgeleri ilgililerden istemek ve ilgili kurumlarla yazışmalar yapmak, bilgi ve belgelerin uygunluğunu denetlemek.
e) İnşaatı biten bağımsız birimlere ortak kullanım alanlarının bitmesi şartıyla da kısmi kullanma izinleri düzenlemek.
f) Sığınak tespit ve denetleme komisyonu toplantılarına katılmak,
g) Kullanma izni harç ve ücretlerini tahakkuk ettirmek,
h) Yapılan işlemleri düzenli bir şekilde bilgisayar ortamında ve dosyalı şekilde arşivini
düzenlemek,
i) Yapı kullanma izin belgesi ile ilgili resmi ve özel her türlü bilgilendirme ve yazışmaları yapmak.
j) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün diğer birimleri ile koordineli çalışmak.
k) Aylık olarak düzenlenen yapı kullanma izin belgelerinin her ay sonunda birer nüshalarının
S.G.K. na gönderilmesi.
l) Servis ile ilgili resmi ve özel dilekçeli yazıların cevaplarını hazırlayarak yazışmalarını yapmak.
Yapı Kontrol İşleri :
a) 3194 sayılı İmar Yasası ve bağlı Yönetmelikleri, 4708 sayılı YDH Kanunun ve Uygulama
yönetmeliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili tüm mevzuat hükümlerine göre Belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar planı bulunan yerlerde ruhsat ve eklerine uygun olarak inşasına başlanmış veya imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmakta olan yapı ve tesislerin mevzuata uygunluğunun kontrolünü yapmak.
b) Belediye sınırları içinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların zabıta müdürlüğünün talebi üzerine zabıta memuru ile beraber denetlenmesi,
c) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların, yapıldığının tespiti sonucunda, durumunu zabıta ile tutanakla tespit etmek,
d) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapının tespiti sonucunda; 3194 Sayılı İmar Kanunun 32.maddesine göre ruhsata uygun hale getirilmesi ve 42.maddesi uyarınca cezai işlem için tespit tutanağını Belediye Encümenine göndermek
e) Tutanakta belirtilen süre içinde ruhsat alınmaz ve/veya yapı ruhsat ve eklerine uygun hale
getirilmezse tutanakla, gerekli kararı almak üzere Belediye Encümenine göndermek.
f) Belediye Encümeninin yıkıma ilişkin kararlarını gereği için Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek,
g) Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğünden gelen yazıların, mevzuat hükümleri
uyarınca gereğini yapmak.
h) İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelen şikâyet dilekçelerin yerinde incelenerek gerekli işlemin yapılması,
i) Servis ile ilgili resmi ve özel dilekçeli yazıların cevaplarını hazırlayarak yazışmalarını yapmak.
j) Tespit edilen veya müracaat edilmesi durumunda tehlike arz eden yapılara yıkım raporu
tutturularak encümene göndermek,
k) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün diğer birimleri ile koordineli çalışmak.
l) Görev ve sorumluluk alanı içinde kalan iş ve işlemlerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli bir
şekilde dosyalı ve bilgisayar ortamında arşivlemek.
m) Yapı ve tesislerin ruhsat ve eklerine uygunluğunun kontrolünü yaparak uygun olanları vize
etmek, olmayanların uygun hale getirilmesi için gerekli teknik muamelatı yaptırmak.
n) Yönetmelik, genelge vb. yasal düzenlemelerle Belediyelere 4708 sayılı Yapı Denetimi Yasası ve buna dayalı olarak düzenlenen verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek,
İktisadi Planlama-Koordinasyon ve Uygulama :
a) Arazinin hâlihazır kullanım biçimini saptamak,
b) Kentin ve süregelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirlemek,
c) Kent arazilerinin gelecekteki kullanım amaçlarını belirlemek ve bunu haritalar üzerinde
işaretlemek,
d) Yapılaşmayı sürekli izleyerek saptanmış olan norm ölçülere koşut davranışların
gerçekleşmesini sağlamak,
e) Aykırı davranışların saptanması durumunda gerekli yasal yaptırımları uygulayarak
aykırılıkların giderilmesini sağlamak,
f) Kent ölçeğinde konut projeksiyonları yaparak kentsel konut arsalarının üretim koşullarının
gelişmesini sağlamak,
g) Yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan yerleşmelerine
konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliştirici önlemler almak,
h) Hizmet amaç ve hedefleri, zaman içerisinde yeni kavram ve yaklaşımlar açısından gözden
geçirmek,
i) Hizmetin olabilen her kesiminde nitel ve nicel hedefleri belirlemek, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için mevcut kaynak ve alanları gözden geçirmek ve ek kaynak gereksinimini varsa bunların sağlanması yoluna gitmek,
j) Çalışma planlaması yapmak, yıllık ve aylık planlar yapmak, çalışmalardan sorunlu olanları
açıklık ve kesinlikle belirtmek,
k) Çalışma sonucunda, raporlama sistemi oluşturmak. Görev ve sorumluluk verilmiş olanlarca,
yazılı bir durum raporu ile görevin gerçekleştirilme durumu açıklanacak,
l) Çalışmalarda elde edilen ilerlemeleri değerlendirmek üzere dönemsel eşgüdüm toplantıları
düzenlemek,
m) Evrak akış düzeni ve disiplinini gerçekleştirmek
n) Başvuru sahiplerinin, ünitelerde fazla dolaşmasına meydan vermeyecek yönetimle ilişki
kurabilmelerini sağlamak,
o) Arşivi, fihrist, kayıt ve depolama yönünden sürekli düzenli ve yararlanmaya hazır tutmak,
p) Belediye sınırları içinde süregelmekte olan hızlı kentleşmeyi, nüfus artışını ve
gecekondulaşmayı denetim altına almak ve sağlıklı sonuçlar üretebilecek şekilde
yönlendirmek,
r) Kentsel altyapı eksikliklerini gidermek,
s) Düzensiz konut alanlarında oturmakta olan semt sakinlerinin yaşam ölçütlerini hızla
yükseltmek, bu nedenle:
ş) Belde bazında veri tabanı oluşturmak ve nazım plan formatında bu verileri değerlendirmek,
irdelemek,
t) Planlanmış bölgelerde genel durumu gözden geçirmek ve zaman içinde meydana gelecek
değişikliklere uyarlanmasını sağlamak,
u) Yeni kentsel yerleşme bölgeleri geliştirmek ve bu alanları satın alma ve kamulaştırma yolu ile elde ederek temel altyapıları getirmek, planlamak, parsellemek ve satmak,
ü) Tasfiye edilmeyecek gecekondu bölgelerinde, hazırlanmış imar ıslah planının uygulama
alanına konulmasını sağlamak ve bu amaçla halkın etkili katılımına dayalı uygulama projeleri
geliştirmek,
v) Konut envanteri ve projeksiyonları yapmak ve gelecekte meydana gelebilecek konut açığını ve gereksinimini belirlemek,
y) Çevre sorunlarını kentsel planlama işlevinin tamamlayıcı bir parçası konumuna getirmek,
kentsel çevre kalitesini temel göstergeler itibariyle izlemeye önem vermek ve çevre kalitesindeki bozulmaları saptamak,
Yazışma :
a) Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
b) Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile
yürütülür.
c) Her personel kendisine havale edilen işin yazışmasını, evrakın programa kaydını ve işlemlerini yapmakla yükümlüdür.
d) Yazışmayı hazırlayan personel evrak üzerine kendi parafını düşer.
e) Yapılan yazışmalarda müdürlük kodu numarasının yazılması da gereklidir.
DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM
Denetim
İmar ve Şehircilik Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulmayan haller
MADDE 8- İş bu yönetmelikte hüküm bulmayan hallerde yürürlükteki ilgili
mevzuat hükümlerine uyulur.
Yürürlük
MADDE 9-  Bu yönetmelik hükümleri; Tomarza Belediye Meclisi'nin kararından
sonra belediye internet sayfasında yayımı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
İş bu yönetmelik 10 madde ve 18 sayfadan ibarettir.

Tomarza Belediye Başkanlığı

Şehit Tamer Gülveren Bulvarı 38900 Tomarza / KAYSERİ

+90 352 661 29 29

+90 352 661 51 13

tomarza@tomarza.bel.tr