Telefon
TOMARZA BELEDİYESİ İLETİŞİM MERKEZİ
+90 352 661 29 29
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Muhtarlar Müdürlüğü

Muhtarlar Müdürlüğü


MUSTAFA YILMAZ

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREV  YETKİ VE SORUMLULUĞU
1- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığının 2015/8 Sayılı Genelgesinde belirtilen iş ve işlemlerin tamamının etkin ve verimli bir şekilde yapılmasından sorumludur.
2- İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ aracılığıyla belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
3-  Muhtar Bilgi Sistemi haricinde Muhtarlıklardan gelen (Bizzat, telefonla, maille, dilekçe ile vb) her türlü talebin uygun birime ve uygun kişilere yönlendirilmesini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek.
4-  Yılın belirli zamanlarında Muhtarlarla “istişare toplantıları” düzenlemek ve mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirmesini yapmak.
5-  Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden veya başka yollarla Muhtarlıklardan Müdürlüğe intikal eden tüm talep, şikayet, öneri ve isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutmak, raporlamak ve başkanlığa sunmak.
MÜDÜRLÜK YETKİSİ
1- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUĞU
1- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
2-  Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
3-  Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir.
4-  “Müdürlüğün Görevleri” kısmında tanımlanmış tüm işleri koordine eder, etkili ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.
5-  Müdürlük personelinin disiplin amiridir.
6-  Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
7- Yaptığı faaliyetleri gösteren “Birim Faaliyet Raporu”nu hazırlar.
8-  Müdürlüğün mevcut dosya, evrak ve diğer belgelerinin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce belirlenen “Standart Dosya planı” formatına uygun olarak düzenlenmesini ve arşivlenmesini sağlar. Bu konuda Yazı İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışır.
9-  Tüm dosya, evrak ve belgeler için mevzuatın öngördüğü şekilde “Saklama Planı” oluşturur, süresi gelenlerin imha edilmesini sağlar.
10-  İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
11-  Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar.
12-  Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar.
13-  İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur.
14-  Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler,
15- Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

Tomarza Belediye Başkanlığı

Şehit Tamer Gülveren Bulvarı 38900 Tomarza / KAYSERİ

+90 352 661 29 29

+90 352 661 51 13

tomarza@tomarza.bel.tr