Telefon
TOMARZA BELEDİYESİ İLETİŞİM MERKEZİ
+90 352 661 29 29
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü


                                                                                         
                                                                                                                                                                    Salih YAZICI
                                                                                      Tomarza Belediyesi 
                                                                                          Zabıta Müdürü
                                   


ZABITANIN TARİHÇESİ

 

    Yeryüzünde, insanlar, topluluklar oluşturarak yaşamaları esnasında, doğumlarından, ölümlerine kadar, sürekli olarak Belediye hizmetleriyle iç içe yaşamlarını sürdürürler. İşte bu yaşam biçimi içinde Belediye Zabıtası, belediye hizmetleriyle asla soyutlanamayacak biçimde ve bu hizmetlerle bütünleşmiş olarak, çeşitli isimler altında, tarih içinde yerini almıştır. Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde, genel olarak kadı’ların çok yönlü görevlerinkinin yanı sıra, şehir düzenini de sağlamak ve belediye hizmetlerini yerine getirmekle ilgili çalışmalarında bizzat görev verdiği yardımcılarından; ihtisap ağaları, Naib’ler, Pazarbaşı’lar Çöpsubaşı’ları, Mimarağası, Bostancı ve yeniçeri tabir edilen, bu kişiler, sonraları, Kavas, komisyon çavuşu, çavuş, Başçavuş, gibi isimlerle görev yapanlar, zaman içinde şekil ve isim değiştirmiş olan Belediye Zabıtasından başkası değildir.

 

    Bu görevleri, yerine göre uzmanlaşmış olarak ve gereğinde, kol ve terazici tabir edilen kendi özel ekipleriyle, genel kolluk görevleri arasında belediye ile ilgili kontroller, yapmak ve derhal yerinde, yaptırma da giderek, hemen orada cezasını da verebilmektedir. İmparatorluğu sonlarına doğru, Zaptiye ve İhtisap nezareti halinde iç içe sürdürülen bu hizmet, Cumhuriyetin ilanına kadar böylece devam etti. Bir süre de polis ve belediye birlikte görev yaparlarken, 01.08.1956 tarihinde ayrılıp, Belediye zabıtası’nın (belirli, yetki ve görevlerle donatılmış)ayrı bir kuruluş olarak, çağdaş anlayışla hizmete yöneltilmek üzere, derhal mesleki temel eğitime alındıklarını görüyoruz. Görevin verildiği bu tarihte, Belediye zabıtası 2.300.000-TL bütçe ayrıldığı ve toplam 230 kişilik kadrosu ile İstanbul genelinde hizmete yöneltilmiştir. Zaman içinde sürekli atılımlar yaparak bugünkü çağdaş duruma getirilmiştir. 

 

     Böylesi köklü bir kuruluşun onuruna yakışır biçimde mümkün oldukça bir günle yetinmeksizin, her yıl, bu tarih çevresinde, ülke genelinde törenlerin yapılması, verilen değerin yansıtılması bakımından çok önemlidir.

 

 

 

 ZABITA AMİRLİĞİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 

 

-  Belediye sınırları içerisinde beldenin düzenini ve belde halkının huzurunu ve sağlığını korumaktır

-  Açıkça belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

-  Zabıta yönetmeliği sağlık zabıtası yönetmeliğinde zabıtaya ilişkin olarak yer alan hizmet ve görevleri yerine getirmek.

- Belediye karar organları tarafından alınmış uygulaması zabıtayı ilgilendiren emir ve yasakları uygulamak ve sonuçları izlemek.

-  Belediye suçlarının işlenmesini idari tedbirleri almak.

-  Ulusal Bayram genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde törenlerin gerektirdiği hizmetleri yapmak.

- Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik eserleri muhafaza etmek çalınmaları, tahrip edilmelerini zarara uğratılmasına meydan vermemek .

- Hayvanların sağlık zabıtası hakkında kanuna ve tüzüğüne göre gerekli hallerde, bulaşıcı hastalıklara yakalanmaları muhtemel hayvanların aşılattırılmaları hususunda yetkili mercilerin kararlarının icrasına yardımcı olmak; kudurmuş bulaşıcı hastalığa yakalanmış ve mevzuatta belirtilmiş esaslar çerçevesinde ortadan kaldırılması gereken hayvanları yok etmek, muzur hayvanları beldede başı boş gezdirmemek, iyi ve sahipli hayvanların yaralanmasına, döğülmesine, fazla yük yüklenmesine mani olmak.

- Emeksiz ve karşılıksız para kazanmayı alışkanlık haline getirip kutsal din ve merhamet duygularını istismar ederek dilenenleri men etmek.

- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önlemek.

 

    ZABITA’YI TANIYALIM

 

 

 

      ZABITA’NIN NİTELİĞİ:

 

      Belediye zabıtası, Belediye sınırları içersinde beldenin düzenini ve belde halkının sağlık ve sosyal huzurunu ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla; Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almakla ve işlenen Belediye suçlarını takiple mükellef bir özel zabıta kuvvetidir.

 

      Belediye zabıtası personeli üniformalı olup kıyafet ve teçhizatı özel yönetmenliğinde gösterilen şekildedir.

 

      ZABITA: Belediye ve diğer yetkili kurul ve organların almış oldukları karar, tüzük, yönetmenlik ve kanunların takipçisidir

 

      ZABITA: Şehrin, beldenin düzenini, halkın sağlı ve sosyal huzurunu koruyan bir birimdir.

 

      ZABITA: Yolda hastalanan, düşüp kalan kimselerin yardımcısıdır.

 

      ZABITA: Emeksiz ve karşılıksız para kazanmayı alışkanlık haline getirenleri men eden birimdir.

 

      ZABITA: Şehrin temizliğine önem veren, kirletenleri men eden bir birimdir.

 

      ZABITA: Hileli ölçen tartan, çekenler ile mücadele eden birimdir.

 

      ZABITA: Ruhsatsız, kaçak yapılaşmayı önleyen birimdir.

 

      ZABITA: Gıda maddelerinin tespit olunan gram ve fiyatlarını denetleyen birimdir.

 

      ZABITA: Belediyenin dolaysıyla beldede oturanları ortak hizmetlerinde kullanılacak gelirlerinin takipçisidir

 

      ZABITA: Halkın gözü, kulağı olan bir birimdir.

 

      ZABITA: Pazaryerlerinin tertip ve düzenini koruyan, vatandaşın rahat bir şekilde alış veriş yapmasını sağlayan bir birimdir.

 

      ZABITA: Halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşüren her türlü yapılaşmayı önleyen bir birimdir.

 

      ZABITA: Rahat bir şehir içi ulaşımın yapılması için nakil vasıtalarını denetim altında tutan bir birimdir.

 

      ZABITA: Kaybolmuş ve bulunmuş eşyaları sahiplerine ulaştıran bir birimdir.

 

      ZABITA: Gezici belde, kent, şehir öğretmenliği yapan bir birimdir.

 

      ZABITA: Beldenin kültür seviyesini, değerlerini yansıtan birimdir.

 

      ZABITA: Gezen, gören, duyan, tespit eden, tespit atiğini ilgililere duyuran birimdir.

 

      ZABITA: Belediye sınırları içersinde yeşili ve çevreyi koruyan birimdir.

 

      ZABITA: Zabıtaya karşı gelenler devlet zabıtasına karşı gelmiş gibi ceza görürler.

 

      ZABITA: Yalnızca işportacı kovalayan ve bu imajla tanıtılan bir birim değildir.

 

      ZABITA: Belediyenin aynası ve vitrinidir.

 

      ZABITA: Amblem ve kokart'ındaki güneyin ışıkları gibi toplumu aydınlatan özel bir birimdir.
Tomarza Belediye Başkanlığı

Şehit Tamer Gülveren Bulvarı 38900 Tomarza / KAYSERİ

+90 352 661 29 29

+90 352 661 51 13

tomarza@tomarza.bel.tr