Telefon
TOMARZA BELEDİYESİ İLETİŞİM MERKEZİ
+90 352 661 29 29
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Hesap İşleri Müdürlüğü

Hesap İşleri Müdürlüğü

 

 

Ahmet ÖZCAN
Tomarza Belediyesi
Hesap İşleri Müdürü
 
TOMARZA

HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununun Mali Hizmetler Birimini tanımlayan 60.ıncı maddesinde yürütülecek hizmetler şöyle belirtilmiştir.

 1. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 2. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idari bütçesini. Stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 3. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak örneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 4. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
 5. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
 6. Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 7. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 8. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 9. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 10. İdarenin, diğer idareler nezrinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 11. Mali konularda ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yönetici (Belediye başkanı) ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 12. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Muhasebe kayıt ve ödemelerini yürütmek için muhasebe yetkilisi görevini yürütmek gibi


Tomarza Belediye Başkanlığı

Şehit Tamer Gülveren Bulvarı 38900 Tomarza / KAYSERİ

+90 352 661 29 29

+90 352 661 51 13

tomarza@tomarza.bel.tr