Belediyemiz

1- KURULUŞUN (BELEDİYENİN) GENEL TANIMI :
Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir.

A-GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI :
Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;
1) İmar, coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta,  acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
2) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

B-   İLÇENİN SOSYAL DURUMU :
İlçemiz kırsal kesimde bulunması nedeniyle ilçe halkı günümüzde genellikle çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır.Başka iş sahası bulunmadığından halkın büyük bir kısmı kentlere göç etmektedir.İlçemizde Kabak Çekirdeği üreticiliği hız kazanmıştır.Yine Tomarza Taşı da yapılan çalışmalarla ülke genelinde adından söz ettirmektedir.    

İlçe Halkı kendi imkanları ile yapmış olduğu konutlarda ikamet etmektedir.   İlçemiz Kayseri iline 54 Km uzaklıkta olup,ulaşım hizmetler Büyükşehir Belediyesi UKOME bünyesinde  Tomarza İmar İnşaat AŞ ye ait  ve  şahıslara ait minibüslerle yapılmaktadır.

C-TEŞKİLAT YAPISI :
Belediye, seçilmiş organları ve atanmışlar olmak üzere;
1) Seçimle gelen Belediye Meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı,
2) Belediye Norm kadroya uygun olarak Yazı işleri, Malî Hizmetler,  Fen işleri,Temizlik İşleri,Kültür ve sosyal işler , Muhrtarlık Müdürlüğü ,Zabıta Amirliği birimlerinden oluşur.

D-KADRO VE PERSONEL DURUMU :
Norm kadroya uygun olarak 117 adet memur, 59 adet işçi kadrosu bulunmaktadır. Mevcut 59 adet işçi kadrosundan 7 adeti dolu iken,  geçici personel bulunmamaktadır.. Memur kadrolarının 117 adet  kadrosu 16 sı   dolu iken 101 adet  kadro boştur.

E-BİNA, ve DİĞER SOSYAL TESİSLER :
Belediyemiz ana hizmet binası olarak,Cumhuriyet Meydanında bulunan binayı kullanmaktadır. Bina olarak,TEK işletme şefliğinden boşalan,Hayvan  Pazar binası,
Tomarza Terminalin içerisinde bulunan işyerleri,
Garaj ve kademe olarak kullanılan bina, 30 adet eski sanayi içerisindeki dükkan,Mahalleye dönüşen köy tüzel kişiliklerinden devir gelen köy konakları,Avşarobası ve Dadaloğlu belediyelerinden devir gelen hizmet binaları ve lojmanlar bulunmaktadır.

Sosyal Medya

Belediyemiz ile ilgili en güncel haberler, etkinlikler, videolar ve fotoğraflar için gelin bize katılın !